Cynghorwyr

CYNGHORWYR

Mae’r naw cynghorydd cymuned yn bobl leol o amrywiaeth o gefndiroedd sy’n gweithio’n wirfoddol ac yn ddi-dâl  er budd y gymuned.  Hwy sy’n cynrychioli pobl eu hardal leol ar y lefel sydd agosaf i’r gymuned ac maent yno i leisio barn eu hetholwyr.

Gallwch gysylltu’n swyddogol â Chyngor Bro Machno drwy’r clerc neu gallwch drafod materion o ddiddordeb neu o bryder i chi gydag unrhyw rai o’r cynghorwyr.

Ward Cwm: 
Dafydd Gwyndaf, Llechwedd Hafod, Cwm Penmachno                                      (Cadeirydd)     01690 760241                                                                               Lyn McFadden, 3 Blaen-y-cwm, Penmachno    01690 760322

Ward Penmachno:                                                                                                  Eifion Davies, Awelfryn, Penmachno         01690 760459                     Sian Anwyl Jones, Ty’n-y-coed Uchaf, Penmachno    07795  101565     Colin Jones, Hendre, Penmachno        01690 760454
Dewi Jones, 2 Fuches Goch, Penmachno       07718 270460
Eryl Owain, Tan-y-dderwen, Penmachno                                                                              (Is-gadeirydd) 01690 760335                                                           Claire Roberts, 9 Maes-y-waen, Penmachno   01690 760554
Geraint Thomas, Hafod-y-gwynt, Penmachno      01690 760388

Clerc:   
Elfed Williams, Plas Padog, Padog, Betws-y-coed LL24 0HN
ffôn:   01690 770205                 ebost:   elfed.williams@yahoo.co.uk

Ymrwymiad gwleidyddol:  Nid oes unrhyw gynghorydd wedi datgan ymrwymiad gwleidyddol

Cod Ymddygiad: Mae pob cynghorydd wedi ymrwymo i gydymffurfio â’r Cod Ymddygiad i Gynghorwyr Lleol.

Cofrestr o Ddiddordeb: Nid oes gan unrhyw gynghorydd ddiddordeb busnes nac unrhyw ddiddordeb arall a allai wrth-daro â’u swyddogaeth fel cynghorwyr bro.

Cynghorydd Sir:  Wyn Ellis Jones
 Hafod Geunan, Nebo, Llanrwst LL26 0TD
ffôn:  01690 710326 / 07799 473633
e-bost:  cyng.wyn.ellis.jones@conwy.gov.uk
 Bydd y Cynghorydd Sir hefyd yn mynychu cyfarfodydd y Cyngor Cymuned.