Cyfrifoldebau

Beth mae cynghorwyr yn ei wneud?

Cynghorau cymuned a thref yw’r rhan o lywodraeth leol sydd agosaf at y bobl. Mae nhw’n gwasanaethu’r ardal leiaf ac yn gyfrifol am y materion mwyaf lleol. Mae cyfrifoldebau Cyngor Cymuned Bro Machno yn cynnwys:

Mynwentydd – y cyngor cymuned sy’n gyfrifol am weinyddu a chynnal a chadw mynwentydd cyhoeddus y plwyf. Cysyllter â’r clerc neu gweler isod am fwy o wybodaeth.

Llwybrau cyhoeddus a’r toiledau – rhennir y cyfrifoldeb o gynnal a chadw gyda Chyngor Sir Conwy a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Cynllunio – mae’n rhaid i’r Awdurdod Cynllunio (sef Parc Cenedlaethol Eryri) ymgynghori â’r cyngor cymuned ar geisiadau cynllunio lleol. Mae cyfle i’r cyngor fynegi barn ond y Parc Cenedlaethol sy’n gwneud y penderfyniadau.

Llais i’r gymuned – mae’r cyngor yn gweithredu fel llais ar ran y gymuned leol wrth ymwneud â’r cyngor sir ac asiantaethau cyhoeddus a chyrff eraill.

Cyllid – mae hawl gan y cyngor i godi treth fel rhan o Dreth y Cyngor. Gweler isod am fwy o wybodaeth.

Amrywiol – gall y cyngor gefnogi ac hyrwyddo prosiectau lleol sydd o fudd i’r gymuned.

Mynwentydd

Y cyngor cymuned sy’n gyfrifol am Fynwent yr Eglwys ac am Fynwent Arwelfa. Mae Mynwent yr Eglwys bellach yn llawn felly Mynwent Arwelfa a ddefnyddir ar gyfer claddedigaethau newydd.   Daw’r arian ar gyfer cynnal a chadw’r mynwentydd o ffioedd claddu ac o dreth y Cyngor. Dyma’r ffioedd cyfredol:

Ymadawedig yn byw oddi mewn i’r plwyf:                                                    Prynu plot newydd – £300        Ail-agor bedd – £200.00

Ymadawedig yn byw oddi allan i’r plwyf:                                                       Prynu plot newydd – £600       Ail-agor bedd – £400.00

Cysyllter â’r clerc (Elfed Williams 01690 770205 / elfed.williams@yahoo.co.uk) am wybodaeth bellach neu i drefnu claddedigaeth

Cyllid

Mae’r gallu sydd gan gynghorau cymuned a thref i godi archebiant ar y dreth gyngor yn un o’r pwerau mwyaf sylweddol sydd ganddynt. Mae’n sicrhau incwm cyson i’w ail-fuddsoddi yn y gymuned er lles y gymuned.

Incwm presennol y cyngor yw £5000 y flwyddyn sy’n cael ei gasglu gan Gyngor Sir Conwy fel rhan o Dreth y Cyngor. Ar gyfer eiddo Band D, mae hynny’n swm o £14.34 o gymharu â £964 i’r Cyngor i’r Cyngor Sir a £227 i’r Heddlu. Archebiant Bro Machno yw’r seithfed isaf o 33 cyngor cymuned Sir Conwy.